४. इजाजतपत्र दिने इजाजतपत्र दिने :

४. इजाजतपत्र दिने इजाजतपत्र दिने :

नियम ३ बमोजिम इजाजतपत्रको लागि दरखास्त प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो दरखास्त उपर आवश्यक जाचबुझ गर्नेछ र जाचबुझ गर्दा
दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा पन्ध्र हजार रुपैया“ दस्तुर लिई अनुसूची–२ बमोजिमको ढाचामा इजाजतपत्र दिनेछ ।