५. कम्पनीको दर्ता तथा बैंङ्क ग्यारेण्टी सम्बन्धी व्यवस्था :

५. कम्पनीको दर्ता तथा बैंङ्क ग्यारेण्टी सम्बन्धी व्यवस्था :

५. कम्पनीको दर्ता तथा बैंड्ढ ग्यारेण्टी सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्र लिनु अघि देहाय बमोजिमको चालू वा चुक्ता पु“जी भएको फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेछ :-
(क) फर्मको हकमा कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ,
(ख) कम्पनीको हकमा कम्तीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ ।
  (२) इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिने ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले इजाजतपत्र लिनु अघि इजाजतपत्रको अवधिभर सुरक्षण बापत कम्तीमा पा“च लाख रूपैयाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी मन्त्रालयको नाममा राख्नु पर्नेछ ।
(३) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि इजाजतपत्र लिई सकेका ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले इजाजतपत्र नवीकरण गराउ“दाका बखत उपनियम (१) बमोजिमको चालू वा चुक्ता पूँजी कायम गरी उपनियम (२) बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी अटुट रहेको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि आवश्यक चुक्ता पू“जी कायम गर्नु पर्नेछ ।