६. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरुः

६. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरुः

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहायका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ :
(क) नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्र ट्राभल वा टेकिङ्ग· गराउने,(ख) ट्राभल वा टेकिङ्ग गर्दा सम्बन्धित कामको लागि नियुक्त कामदारको मात्र सेवा लिनु पर्ने,
(ग) ट्राभल वा टेकिङ्ग· गर्दा वातावरणीय सरसफाइ वा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम गर्ने,
(घ) आफूले पाएको इजाजतपत्र कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने,
(ङ) ट्राभल वा टेकि· गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुराहरु पालन गर्ने,
(च) नियम १७ बमोजिमको आचार संहिता पालन गर्ने ।