७. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणः

७. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणः

(१) इजाजतपत्रको अवधि पा“च वर्षको हुनेछ ।
(२) इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै पच्चिस हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद समाप्त भएपछि कसैले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको थप नवीकरण दस्तुर तिरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछः–
छ(क) पहिलो तीन महिनासम्म नवीकरण दस्तुरको पच्चीस प्रतिशत,छ(ख) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनासम्म नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र पनि कसैले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

           (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नगराएको इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहेमा यो उपनियम प्रारम्भ भएको छ महिना भित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
           (६) उपनियम (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले जति वर्षसम्म इजाजत नवीकरण नगराएको हो त्यति वर्षको प्रत्येक वर्षको लागि नवीकरण दस्तुरको शत प्रतिशत दस्तुर लिई एक पटकको लागि नवीकरण गरिदिन सक्नेछ ।