८. इजाजतपत्र खारेज गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः

८. इजाजतपत्र खारेज गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः

(१) ऐनको दफा ७क. बमोजिम मन्त्रालयले इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पन्ध्र
दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले त्यस्तो ट्राभल वा ट्रेकिंग एजेन्सीलाई दिएको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।