९. करार गराएर मात्र काममा लगाउनु पर्नेः

९. करार गराएर मात्र काममा लगाउनु पर्नेः

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पर्यटकसँग जाने कामदारलाई काम गरेको अवधिको लागि अनुसूची–३ बमोजिम करार गराएर मात्र काममा लगाउनु पर्नेछ ।