Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१०. कामदारलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक दरः

पर्यटकले आफ्नो साथमा जाने कामदारको नाइके तथा कामदारलाई अनुसूची–४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने छ ।