१२. वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः

१२. वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः

पर्यटक तथा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ट्राभल वा टेकिङ्ग· गर्दा वा गराउदा विभिन्न शिविरमा आफूले प्रयोग गरेका सामान जम्मा गरी पानीघाट, धार्मिक स्थल वा सार्वजनिक महत्वको वा सन्धि सर्पन नपर्ने ठाउँमा लगी जलाउनु वा गाड्नु पर्नेछ ।