१२क. शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु पर्नेः

१२क. शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु पर्नेः

(१) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रमा उल्लेख गरेको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमात्यस्तो कार्यालय रहने स्थान समेत खुलाई स्वीकृतिको लागि  विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकको माग बमोजिम शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिनेछ ।