१३. स्वीकृति विना मालसामान बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न नहुनेः

१३. स्वीकृति विना मालसामान बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न नहुनेः

इजाजत प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा अरु कुनै किसिमको सहुलियत पाई खरिद गरेको मालसामान मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कसैलाई बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।