१४. इजाजतपत्र नलिई टिकटको खरीद–बिक्री (टिकेटि·) गर्ने वा एजेण्टको काम गर्न नहुनेः

१४. इजाजतपत्र नलिई टिकटको खरीद–बिक्री (टिकेटि·) गर्ने वा एजेण्टको काम गर्न नहुनेः

कसैले पनि यस नियमावली बमोजिम ट्राभल एजेन्सीको इजाजतपत्र नलिई हवाई सेवाको टिकट खरिद–बिक्री (टिकेटि·) गर्ने वा जनरल सेल्स एजेण्ट (जि.एस.ए.) को रुपमा काम गर्न पाउने छैन ।