१५. रकम असूल गराई दिन सक्नः

१५. रकम असूल गराई दिन सक्नः

(१) कुनै कामदारले ट्राभल वा टे«कि· एजेन्सीसंग लिन बाँकी रहेको पारिश्रमिक भराई पाउन मन्त्रालय समक्ष दरखास्त दिएमा र त्यसरी दिएको दरखास्त जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो ट्राभल वा टेकिङ्ग एजेन्सीद्वारा मन्त्रालयको नाममा राखेको बैंक ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा हुने गरी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले भुक्तानी दिएमा भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र पुनः बैंक ग्यारेण्टीको रुपमा मन्त्रालयको नाममा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।