१६. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

१६. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको श्रावण एक गतेदेखि पौष मसान्तसम्मको र माघ एक गतेदेखि असार मसान्तसम्मको आफ्नो कारोबारको विवरण सहितको प्रतिवेदन सो अवधि भुक्तान भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुसूची–५ बमोजिमको ढा“चामा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।