१७. आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेः

१७. आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेः

मन्त्रालयले इजाजतपत्र प्राप्त ट्राभल वा टेकिङ्ग एजेन्सीले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागु गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१७क.अनलाइन प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेः (१) मन्त्रालय तथा विभागले यस नियमावली बमोजिम गरिने काम कारबाही आवश्यकता अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट समेत गर्न गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनलाइन प्रणालीबाट गरिने काम कारबाहीको शर्त र प्रक्रिया मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।