१८. निर्देशन दिन सक्नेः

१८. निर्देशन दिन सक्नेः

मन्त्रालयले ट्राभल वा टेकि· व्यवसायको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।