अनुसूची–१ इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–१ इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

श्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
ट्राभल/टेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न इच्छा भएकोले देहायका विवरण खुलाई यो दरखास्त गरेको छुः–

१. प्रस्तावित ट्राभल/टेकिङ्ग· एजेन्सीको,–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
(ग) धनी/शेयर धनी/प्रोप्राइटरको नाम र विवरणः
क्र.सं. नाम उमेर ठेगाना शेयर वा हिस्सा रकम प्रतिशत

२. ट्राभल/टेकिङ्ग· एजेन्सीमा लगानी गरेको पूंजीः–
(क) अधिकृत पूँजीः  (घ) स्थिर पूँजीः
(ख) जारी पूँजीः (ङ) चालु पूँजीः
(ग) चुक्ता पूँजीः

३. ट्राभल/टेकिङ्ग· एजेन्सीको शाखा कार्यालय खोल्ने भएमा,–
(क) संख्याः
(ख) नेपाल राज्य भित्रः
(ग) नेपाल राज्य बाहिरः

४. आगामी तीन वर्षमा सेवा पु¥याउने अनुमानित पर्यटक संख्या तथा विदेशी मुद्रा आर्जन सम्बन्धी विवरणःवर्ष पर्यटकको संख्या विदेशी मुद्रा आर्जन पर्यटक ल्याउने प्रमुख देशहरु पहिलो दोस्रो तेस्रो /

५. प्रस्तावित जनशक्तिको विवरणः
संख्या टिकटअफिसर ट्राभल/टेकिङ्ग
अफिसर
प्रशासनिक
कर्मचारी
लेखाको कर्मचारी अन्य जम्मा

६. सवारी साधनको प्रस्तावित व्यवस्थाः
सवारी
साधन
संख्या भाडामा लिने खरिद गर्ने
बस
मिनिबस
माइक्रोबस
जीप
कार
अन्य

७. विदेशी ट्राभल तथा टेकिङ्ग· वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका एजेन्सीहरुस“ग सम्बद्ध कायम गरिने भएमा त्यसको,–
नामः                                                 फ्याक्सः
ठेगानाः                                             इन्टरनेटः
टेलिफोनः                                          इमेलः

८. अन्य कुनै कुरा भए ………………………..

९. संलग्न गर्नु पर्ने कागजातः

(१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
(२) फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्र ।
(३) प्रोप्राइटर, साझेदारी वा संस्थापक शेयरधनी नेपाली नागरिक भए निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र विदेशी नागरिक भए निजको राहदानी र नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रवेशाज्ञा (भिसा) को प्रमाणित प्रतिलिपि । (दोस्रो संशोधनद्धारासंशोधित)
माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुझाउला ।
दरखास्तवालाको,–
सहीः
नामः
पूरा ठेगानाः
मितिः