अनुसूची–२ इजाजतपत्र

अनुसूची–२ इजाजतपत्र

(नियम ४ सँग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र संख्या
श्री ………………………..
तपाईलाई ट्राभल÷टेकिङ्ग· एजेन्सीको काम गर्न यो इजाजतपत्र दिइएको छ ।

१. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको,–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
(ग) धनी/संस्थापक शेयर धनी÷प्रोप्राइटरको नाम र विवरणः

२. ट्राभल वा टेकिङ्ग· एजेन्सीको,–
(क) नामः
(ख) मूल कार्यालय रहने ठेगानाः
(ग) शाखा कार्यालय रहने ठेगानाः
कार्यालयको छाप
इजाजतपत्र दिने अधिकारीको,–
सहीः
नामः
पदः
कार्यालयः
मितिः

नवीकरणको विवरण इजाजतपत्रको अवधि नवीकरण दस्तुर तथा अन्य विवरण नवीकरण गरेको मिति
नवीकरण गर्ने अधिकारीको सही देखि सम्म