अनुसूची–३ (नियम ९ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–३ (नियम ९ सँग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति र कामदार बीच भएको करार ………………….. को छोरा/छोरी/श्रीमती ………………….. जिल्ला ………….. गाउँ विकास
समिति÷नगरपालिका वडा नं. …… बस्ने वर्ष ….. को श्री …………………….. लाई ……… ट्राभल÷टे«कि· एजेन्सीबाट ………… क्षेत्रमा मिति …………….. देखि ……… सम्म ……………
दिनको लागि …………. काम गर्न गराउन दुबै पक्ष बीच निम्न लिखित सुविधा लिने दिने कुरामा सहमति भई यो करार गरेका छौं ।
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट दिइने सुविधाहरु
१.
२.
३.
कामदारको तर्फबाट इजाजतपत्र व्यक्तिको तर्फबाट
सहीः                                          सहीः
नामः                                          नामः
ठेगानाः                                       पदः
ठेगानाः
ईति सम्वत् …… साल …….. महिना ……. गते रोज ….. शुभ