अनुसूची–४ (नियम १० सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (नियम १० सँग सम्बन्धित)

(क) ३७०० मिटरसम्मको उचाईमा जाने कामदारको नाईकेलाई कम्तीमा तीन सय रुपैया“ र कामदारलाई कम्तीमा दुईसय पचास रुपैया“,
(ख) ३७०० मिटरभन्दा माथिको उचाईमा जाने कामदारको नाइकेलाई कम्तीमा तीनसय पचास रुपैया“ र कामदारलाई कम्तिमा तीनसय रुपैया“ ।