५क. सलामी रकम मिलान हुने

५क. सलामी रकम मिलान हुने

(१) नियम ५ को उपनियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम पर्वतारोहण अभियान पछि सारेका पर्वतारोही दलमा संलग्न कुनै सदस्यले चाहेमा पर्वतारोहण अभियान पछि सारेको अवधिभित्रै अर्को पर्वतारोहण दलमा संलग्न भई पर्वतारोहण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्वतारोहण अभियान पछि सारेको दलको कुनै सदस्यले अर्को पर्वतारोही दलमा समावेश भई पर्वतारोहण गर्ने भएमा निज समावेश भएको अघिल्लो पर्वतारोही दलले बुझाएको सलामी रकमलाई त्यस्तो दलमा संलग्न कुल सदस्य संख्याले भाग गरी त्यसरी अर्को पर्वतारोही दलबाट आरोहण गर्न चाहने सदस्यको भागमा पर्ने सलामी रकमलाई निजले बुझाउनु पर्ने सलामी रकममा मिलान गर्न पाउनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सलामी रकम मिलान गर्दा यस नियमावली बमोजिम बुझाउनु पर्ने सलामी रकम नपुग्ने भएमा नपुग रकम निजले थप गनु पर्नेछ ।