शिवराज अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

शिवराज अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

शिवराज अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।११।२१
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।