६क. इजाजतप्राप्त ट्रेकिङ एजेन्सीले प्रतिनिधि भई काम गर्न सक्ने

६क. इजाजतप्राप्त ट्रेकिङ एजेन्सीले प्रतिनिधि भई काम गर्न सक्ने

ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम पर्वतारोही दलबाट प्रतिनिधि नियुक्त भएको इजाजतप्राप्त ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले त्यस्तो दलको पर्वतारोहण सञ्चालन गर्न, पर्वतारोहणका लागि आवश्यक पर्ने कामदार उपलब्ध गराउन, निजहरूको बीमा र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, पर्वतारोहीका तर्फबाट आवेदन लगायतका कागजात तयार पार्न, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व लगायतका रकम बुझाउन, ब्रिफिङ र डिब्रिफिङ कार्यमा पर्वतारोहीलाई सहजीकरण र सहयोग गर्न तथा आपतकालीन उद्धार कार्य गर्न सक्नेछ ।