१०. सम्पर्क अधिकृतलाई दिनु पर्ने सुविधा

१०. सम्पर्क अधिकृतलाई दिनु पर्ने सुविधा

पर्वतारोही दलले सम्पर्क अधिकृतलाई दिनु पर्ने सुविधा अनुसूची – ५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।