१८. करार गर्नु पर्ने

१८. करार गर्नु पर्ने

पर्वतारोही दल वा पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाले सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदार र आधार शिविरका कामदारसँग अनुसूची—८ बमोजिम करार गरेर मात्र काममा लगाउनु पर्नेछ ।