२०. आपतकालीन उद्धारको लागि बीमा गराउनु पर्ने

२०. आपतकालीन उद्धारको लागि बीमा गराउनु पर्ने

पर्वतारोही दलले ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै बीमा कम्पनीसित बीमा गराउनु पर्नेछ ।