२६. धरौटी रकम राख्नु पर्ने

२६. धरौटी रकम राख्नु पर्ने

(१) पर्वतारोही दलले नियम ३ को उपनियम (५) बमोजिम पर्वतारोहण सम्बन्धी जानकारी (ब्रिफिङ्ग) लिनु अघि फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि अनुसूची–९ बमोजिमको रकम मन्त्रालयमा धरौटीे राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी राखिएको रकम यस नियमावली बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन गरिएको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गरेपछि मात्र फिर्ता दिइनेछ ।