३०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

३०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

सम्पर्क अधिकृतले पर्वतारोहण सम्बन्धी अभियान समाप्त भएको मितिले पन्घ्र दिनभित्र अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा पर्वतारोहण सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।