३३. प्रमाणपत्र दिइने

३३. प्रमाणपत्र दिइने

(१) सफलतापूर्वक पर्वतारोहण गर्ने पर्वतारोही दल र त्यसका सदस्यलाई मन्त्रालयले अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा पर्वतारोहणको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(२) सफलतापूर्वक पर्वतारोहण गर्ने पर्वतारोही दलका साथमा संलग्न भई पर्वतारोहण गर्ने सरदार, पर्वतीय पथप्रदर्शक र उचाईमा जाने कामदारलाई मन्त्रालयले अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा पर्वतारोहणको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको प्रमाणपत्रको लागि पर्वतारोही दलको सम्पर्क अधिकृत, त्यस्तो दलको नेता र सम्बन्धित ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले पर्वतारोहण गरेको प्रमाणित गरेको कागजात र पर्वतारोहण गरेको पुष्टि हुने तस्वीर तथा अन्य आवश्यक प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।