Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३७. खारेजी र बचाउ

(१) पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०३६ खारेज गरिएकोछ ।
(२) पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०३६ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछन् ।