अनुसूची–१ खनिज पदार्थको वर्ग

अनुसूची–१ खनिज पदार्थको वर्ग

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

१. खनिज पदार्थको प्रकृतिको आधारमा गरिएको वर्गीकरणभित्र देहायका खनिज पदार्थहरू रहनेछन् :–
(क) धातु खनिज :- धातु खनिजको वर्गहरू भित्र देहायका खनिज पदार्थहरू रहनेछन् –
१. सुन, २. युरेनियम ३. ल्पाटिनम ४. थोरियम ५. जस्ता ६. चाँदी ७. सिसा ८. तामा ९. निकल १०. कोवाल्ट ११. टिन १२. टंगस्टन १३. मलिडेनम १४. बेरिलियम १५. नायोवियम १६. टान्टालम १७. कोमियम १८. भ्यानाडियम १९. विस्मुथ २०. टिटानियम २१. अलुमिनियम २२. फलाम २३. अधातु खनिज पदार्थ वर्ग भित्र नपर्ने खनिज पदार्थहरू ।
(ख) अधातु खनिज :- अधातु खनिजको वर्गहरूभित्र देहायका खनिज पदार्थहरू रहनेछन् :–
१.हीरा २. रुबी ३. सफायर ४. इमरल्ड ५. कोरण्डम ६. टोपाज ७. टुर्मालिन ८. गार्नेट ९. एकुमेरिन १०. काइनाइट ११. वेरिल १२. म्याग्नेसाइट १३. खरी १४. प्राकृतिक (बायोजेनिक) ग्याँस १५. चूनढुंगा १६. फोस्फेट धाउ १७. क्रिष्टल क्वार्ज १८. फेल्डस्पार १९. क्यालसाइट २०. डोलोमाइट २१. शालिग्राम तथा अन्य फोसिलहरू २२. ग्रेफाइट २३. जिप्सम २४. नुन २५. गेरु २६. औद्योगिक माटो २७. साधारण माटो २८. फायर क्ले २९. सिलिका बालुवा ३०. केओलिन ३१. अभ्रख ३२. पत्थर कोइला ३३. मट्टी कोइला ३४. मार्बल ३५. ग्रेनाइट ३६. साइनाइट ३७. एम्फिबोलाइट ३८. क्वार्जाइट ३९. साधारण निर्माण ढुंगा, बालुवा, गिट्टी तथा स्लेट ४०. डेकोरेटिभ ढुंगा ।
२. खनिज पदार्थको महत्वको आधारमा गरिएको वर्गीकरणभित्र देहायका खनिज पदार्थहरू रहनेछन्ः–
(क) अति महत्वपूर्ण खनिजः
१. सुन २. सामरिक महत्त्वको खास खनिज (रियर अर्थ र रेडियोधर्मी खनिजः युरेनियम, प्लाटिनियम, थोरियम) ३. अर्ध किमत्ती तथा किमत्ती पत्थर (हिरा, रुवी, सफायर, इमरल्ड, कोरण्डम)।
(ख) महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनिजः
१. जस्ता २. चाँदी ३. सिसा ४. तामा ५. निकल ६. कोवाल्ट ७. टिन ८. टंगस्टन ९. मलिडेनम १०. बेरिलियम ११. नायोबियम १२. टान्टालम १३. क्रोमियम १४. भ्यानाडियम १५. विस्मुथ १६. टिटानियम १७. अर्ध किमत्ती तथा किमत्ती पत्थर (टोपाज, टुर्मा्लिन, गार्नेट, एकुमेरिन, काइनाईट, वेरिल, क्रिष्टल क्वार्ज) १८. म्याग्नेसाईट १९. खरी २०. प्राकृतिक (बायोजेनिक) ग्याँस २१. चुनढुङ्गा २२. फोस्फेट धाउ २३. फेल्डस्पार २४. क्यालसाइट २५. डोलोमाइट २६. शालिग्राम तथा अन्य फोसिलहरु २७. ग्रेफाइट २८. जिप्सम २९. आल्मुनियम ३०. फलाम ३१. पोलिमेटल ।
(ग) सामान्य खनिज :-
१. ……….. २. ………. ३. ४. नुन ५. गेरु ६. औद्योगिक माटो ७. साधारण माटो ८. फायर क्ले ९. सिलिका बालुवा १०. केओलिन ११. अभ्रख १२. पत्थर कोइला १३. मट्टी कोइला १४ मार्बल १५. ग्रेनाइट १६ साइनाइट १७. एम्फिबोलाइट १८. क्वार्जाइट १९. साधारण निर्माण ढुंगा, बालुवा, गिट्टी तथा स्लेट २०.  डेकोरटिभ ढुंगा २१. अति महत्पूर्ण खनिज र महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनिज भित्र परेका खनिज पदार्थ बाहेकका अन्य खनिज पदार्थहरू ।
द्रष्टव्य :-यस अनुसूची भित्र नपरेका खनिज पदार्थहरूको वर्गभित्र विभागले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।