निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति               २०३४।१२।१८
संशोधन

१. निकासी पैठारी (पहिलो संशोधन) नियमहरु २०४०।११।१५
२. निकासी पैठारी (दोस्रो संशोधन) नियमहरु २०५६।९।२६
३. निकासी पैठारी (तेस्रो संशोधन) नियमहरु २०६०।११।२५
४. निकासी पैठारी (चौथो संशोधन) नियमहरु २०७०।१।३०
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।