४. इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त दिंदाको कार्यविधि

४. इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त दिंदाको कार्यविधि

(१) तोकिएको माल वस्तु निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले
महानिर्देशक समक्ष निकासीको निमित्त भए अनुसूची–१ र पैठारीको निमित्त भए अनुसूची–२ बमोजिमको ढा“चामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र गरी गर्न मनासिव देखिएमा निकासीको निमित्त अनुसूची–३ र पैठारीको निमित्त अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा इजाजपत्र जारी गर्ने अधिकारीले इजाजतपत्र जारी गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास किसिमको इजाजतपत्र जारी गर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै सम्झौता गरेको रहेछ भने सोही बमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्नु पर्नेछ ।