११. इजाजपत हस्तान्तरण हुन नसक्ने

११. इजाजपत हस्तान्तरण हुन नसक्ने

कुनै व्यक्तिको नाउँमा कुनै खास प्रयोजनको निमित्त जारी गरिएको निकासी वा पैठारीको इजाजतपत्र अरु कसैलाई हस्तान्तरण
गर्न हुँदैन ।