१२. इजाजतपत्र बमोजिम निकासी पैठारी गर्नेको कर्तव्य

१२. इजाजतपत्र बमोजिम निकासी पैठारी गर्नेको कर्तव्य

(१) व्यापारिक प्रयोजनको लागि इजाजतपत्र पाउनेले निकासी इजाजतपत्र बमोजिम तोकिएको माल वस्तु चलान गरेकोमा सो मितिले सात दिनभित्र अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा र पैठारी इजाजतपत्र बमोजिम तोकिएको माल वस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्को सात दिनभित्र असुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरी महानिर्देशक …….. र नेपाल सरकारले तोकेको अन्य अधिकारी वा कार्यालयसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिमको विवरण नपठाई पैठारी गरेको मालवस्तु बिक्री वितरण गर्न हुदैन ।