नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५०।१०।२८
संशोधन
१. नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (पहिलो संशोधन), २०५१ २०५१।३।६
२. नेपाल कृषि सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०५२ २०५३।५।१७
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।