बोनस नियमावली, २०३९

बोनस नियमावली, २०३९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०३९।२।३१
संशोधन
१. बोनस (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५६ २०५६।१०।२४
२. बोनस (दोस्रोसंशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१।१२।१०
३. बोनस (तेस्रोसंशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

४. बोनस (चौथो संशोधन ) नियमावली, २०७५ २०७५।५।२५
बोनस ऐन, २०३० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरू बनाएको छ ।