३. वासलात र नाफा नोक्सानीको फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने :

३. वासलात र नाफा नोक्सानीको फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने :

(१) प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको रीतपूर्वकको
वासलात तथा नाफा नोक्सानीको फाँटवारी प्रमाणित गरी श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
तर मनासिब माफिकको कारण परी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले अनुरोध गरेमा श्रम कार्यालयले आवश्यक ठहयाएको म्याद थप दिन सक्नेछ ।
(२) प्रतिष्ठानले वासलात पेश गर्दा देहायको विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) ह्रास कट्टी गरिएकोमा कुन मेशीनरी वा सामानमा कुन हिसाबले कट्टी गरिएको र वासलात पेश भएको अवधिसम्म कट्टी गरिएको मूल्य ह्रास र बाँकी हुन आउने मूल्य ।
(ख) मौज्दात रहेका कच्चा तथा तयारी वस्तुहरूको परिमाण र त्यसको प्रचलित बजार भाउले हुने रकम ।
(ग) कर्मचारीहरूकोआवासको लागि छुट्याइएको रकम र त्यसको उपयोग गर्ने योजना ।
(घ) कर्मचारीहरूको सञ्चयकोषमा रहेको कूल रकम र सो रकम जम्मा गरिएको बैंकको प्रमाण ।
(ङ) कल्याणकारी कोषमा रहेको कूल रकम ।
(च) असूल नहुने किसिमको असामीको निमित्त गरिएको व्यवस्था ।