६. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वापत छुट्याउनु पर्ने रकम :

६. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वापत छुट्याउनु पर्ने रकम :

 (१) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको प्रतिष्ठानले आफूले आर्जन गरेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको पाँच प्रतिशत बराबरको रकम बोनस बापत छुट्याउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्श्यले नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षत्रमा स्थापना भएको एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानले आफूले आर्जन गरेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत बरावरको रकम मात्र बोनस बापत छुट्याउनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्नु पूर्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृति माग गर्दा उपनियम (२) मा लेखिएका विवरणहरुका अतिरिक्त देहायका थप विवरणहरु समेत पेश गर्नु पर्नेछ ः
(क) प्रोतभावी आधार ( एक्रुअल बेसिस ) मा राखिएको खर्च अनुसार अर्को वर्षमा भुक्तानी गरेको खर्चको विवरण र सोको पुष्ट्याँई हुने आधार,
(ख) विवरण पेश गरेको आर्थिक वर्षसम्मको सम्भावित दायित्व ( कन्टिन्जेन्ट लियाबिलिटी ) को विवरण र सो बापत छुट्टै कोष खडा गरी रमम जम्मा गरेको पुष्ट्याँई,
स्पस्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘‘ सम्भावित दायित्व ” भन्नाले प्रतिष्ठानले लिएको सापटी, ऋण तथा सो बापत तिर्नु पर्ने बाँकी व्याज, वारेण्टी, जमानत, सञ्चित नोक्सानी, कर दायित्व, भुक्तानी दिनुपर्ने बिल, कर्मचारी विनियमावली बमोजिम कर्मचारी अवकाश हुदा भुक्तानी दिनुपर्ने सुविधा बापतको दायित्व सार्थ अन्तराष्ट्रीय बजारमा प्रचलित ब्याजदर समायोजन गरिएको रकम समेत सम्झनु पर्छ ।
(ग) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज त्यस्तो ऋण लिँदाका बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित तालिका अनुुसार चुक्ता गरेको विवरण ।
(५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नाफा कमाउने उद्धेश्य नलिई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कुनै क्षेत्रको नियमन, प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्न स्थापना भएको प्रतिष्ठानले बोनस बापत रकम छुट्याउन पाउने छैन ।
(६) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले यस नियम विपरीत हुने गरी बोनस वितरण गरेमा बोनस वितरण सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीबाट त्यसरी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।