७. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान वा कर्मचारीले बोनस वापत पाउने अधिकतम रकमको हद :

७. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान वा कर्मचारीले बोनस वापत पाउने अधिकतम रकमको हद :

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले बोनस बापत पाउने अधिकतम रमम :-
(१) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिष्ठानमा कार्यरत अधिकृत तहको कर्मचारीले एक आर्थक वर्षमा शरु तलव स्केलको तीन महिनाको तलब बरावरको रकम र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा शरु तलव स्केलको चार महिनाको तलब बराबरको रकमभन्दा बढी हुने गरी बोनस पाउने छैन ।
(२) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नियम ६ को उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिष्ठानमा कार्यरत अधिृकृत तहको कर्मचारीले एक आर्थक वर्षमा शरु तलव स्केलको दुई महिनाको तलब बरावरको रकम र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा शरु तलव स्केलको तीन महिनाको तलब बराबरको रकमभन्दा बढी हुने गरी बोनस पाउने छैन ।