९. बढी समय (ओभर टायम) काम गरी पकाएको तलब वा ज्यालाको गणना नहुनेः

९. बढी समय (ओभर टायम) काम गरी पकाएको तलब वा ज्यालाको गणना नहुनेः

कुनै प्रतिष्ठानका कर्मचारीले बढी समय काम गरी पकाएको तलब वा ज्यालालाई ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त वर्ष भरिमा पाएको तलब वा ज्यालाको रकममा गणना गरिने छैन ।