१०. समितिको गठन :

१०. समितिको गठन :

(१) कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको कल्याणकारी समिति गठन हुनेछ :
(क) सचिव, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि दुईजना – सदस्य
(ङ) टे«ड युनियन महासंघको प्रतिनिधि तीनजना – सदस्य
(२) श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको नेपाल सरकारको अधिकृत
स्तरको कर्मचारीले समितिको सदस्य–सचिव भई काम गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले कुनै निश्चित काम गर्नको लागि आफू मातहत उप–समिति समेत गठन गर्न सक्नेछ ।
(६) समिति तथा उप–समितिका पदाधिकारी र आमन्त्रित सदस्यहरुले बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।