१०. सेवा वा समूह संचालन सम्बन्धी व्यवस्था

१०. सेवा वा समूह संचालन सम्बन्धी व्यवस्था

नीतिगत कुराहरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग समन्वय राखी सेवा वा समूहहरुको संचालन र प्रशासन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्नेछ ।