११. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट

११. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।