नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन

मिति २०६५।११।१९
संशोधन
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।१२।२३ सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।