१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यीे नियमहरुको नाम “सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५ रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।