३. सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन गर्न सक्ने

३. सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन गर्न सक्ने

सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियमावलीको अधीनमा रही पसल सञ्चालन गर्न सकनेछ ।