५. आर्थिक अनुदान तथा अन्य अधिकार प्रदान गर्न सकिने

५. आर्थिक अनुदान तथा अन्य अधिकार प्रदान गर्न सकिने

(१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट भएका सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अनुदान उपलव्ध गराउन

सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन वा बिक्री—वितरण गर्ने वस्तुको डिलरशिप वा गाउंँ विकास समिति क्षेत्र भित्र वितरणको एकाधिकार सो गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन भएकोपसललाई दिनु पर्नेछ ।