१०ख. समितिको सचिवालय :

१०ख. समितिको सचिवालय :

(१) समितिको एक सचिवालय रहनेछ र सचिवालयको कार्य सञ्चालनका लागि समितिले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “कर्मचारी” भन्नाले कल्याणकारी समितिको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ।
(२) सचिवालयका कर्मचारीहरु पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।