११. कल्याणकारी कोषको सञ्चालन :

११. कल्याणकारी कोषको सञ्चालन :

(१) कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने रकम ………….. समितिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ ।
(२) यस नियमावली बमोजिम कल्याणकारी कोषको खाताको सञ्चालन कर्मचारीको समेत सहभागिता हुने गरी कल्याणकारी समितिले तोकेको कुनै दुईजना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।