१३ख. अधिकार प्रत्यायोजन :

१३ख. अधिकार प्रत्यायोजन :

समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई भएको अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिका सदस्य वा सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।